• มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
  • มีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 98 รธน. 60
  • ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น หรือผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรคเพื่อธรรม
  • ชำระค่าบำรุงพรรครายปี 100 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท
  • นำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารและค่าบำรุงพรรคมาสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่ของพรรค หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากพรรคในเขตพื้นที่ต่างๆ ก็ได้