ประวัติการศึกษา

 

 • Edward S. Mason Fellow, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาเอก การสื่อสาร Regent University รัฐเวอร์จิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  St. Mary’s College of Maryland  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๘  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๔๘)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ๔ (พปป.๔) สถาบันพระปกเกล้า

 • ประกาศนียบัตรโรงเรียนแคมบริดจ์  Mt. Hermon School, Darjeeling ประเทศอินเดีย

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 

 • หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม

 • Vice Chairperson, Asia Europe Political Forum

 • Standing Committee member of International Conference of Asian Political Parties (ICAPP)

 • Vice Chairperson, ICAPP Women’s Wing

 

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต (บางส่วน)

 

 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

 • สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 • ประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • รองประธานอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 • รองประธาน คณะอนุกรรมการด้านการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุกของกระทรวงพลังงาน

 • กรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)

 • ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 • อนุกรรมการด้านการตลาด คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง

 • อนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

 • อนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนและการต่อสู้กับความยากจน กระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)

 • อนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม

 • ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกคณะกรรมการบูรณาการการวางแผนข้าว กระทรวงพาณิชย์

 

สรุปผลงานด้านการค้าระหว่างประเทศขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง (บางส่วน)

 

 • เข้าร่วมการหารือทวิภาคีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตหรือผู้แทนระดับสูงของประเทศคู่ค้าเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย เมื่อวันที่ 27เมษายน  2551

 • ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการหารือทวิภาคีกับเอกอัครราชทูตบอตสวานา ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2551  ณ  กระทรวงพาณิชย์

 • เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2551 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

  สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

  1)  ออกแถลงการณ์รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร

  2)  หารือประเด็นเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สหรัฐฯ และ อินเดีย

  3)  พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพิจารณาร่าง AEC Scorecard

 • เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนระดับสูงภาคเอกชนกลุ่มคาสิโนและตังแฟร์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารและผลไม้ของไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ ประเทศฝรั่งเศส

 • เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551  ณ เมือง Arequipa ประเทศเปรู

  สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

  1) หารือเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดมากขึ้นในภูมิภาค รวมถึง ความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิค

  2) หารือความร่วมมือเพื่อเพิ่มอุปทานอาหาร

  3) หารือทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ นิวซีแลนด์ และการหารือกับผู้อำนวยการ WTO เกี่ยวกับการเจรจาการค้าบริการ

 • เข้าร่วมการหารือทวิภาคีในโอกาสที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีชิลี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ณ ประเทศชิลี

 • กำกับ ดูแล และประสานงานด้านการค้าระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • หารือกับเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ตามลำดับ เพื่อติดตามประเด็นที่สืบเนื่องจากการเจรจาที่ผ่านมา ให้มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมการเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินเดียในเดือนมกราคม 2555

 • หารือกับนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เกี่ยวกับศักยภาพทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในตลาดโลก และแนวทางการส่งเสริมโอกาสการขยายตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังตลาดใหม่ๆ รวมทั้ง แนวทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอัญมณีแหล่งใหม่ของไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของไทยในตลาดโลก

 • หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2554 ณ ประเทศอินเดีย

 • หารือเชิงลึกกับที่ปรึกษาประธานธนาคาร Atlantico ของโปรตุเกส เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 เกี่ยวกับโอกาสการร่วมลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพและสนใจร่วมกัน

 • หารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์

 • หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานบริษัท Amakhuze Group Holdings (PTY) Ltd. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างกันในธุรกิจพลังงานน้ำในประเทศคองโก เพื่อสร้างโอกาสการขยายการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกาในระยะยาว

 • ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนสตรีระดับสูงของไทยเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Seminar on ASEAN Women Green Entrepreneurship: The Role of Women in Economic Empowerment Towards ASEAN Inter-Community Development” โดยมีภริยาประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2554

 • หารือกับประธานมูลนิธิ World Foresight Forum Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เพื่อประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้น รวมทั้ง หารือแนวทางการร่วมลงทุนในประเทศไทย

 • หารือกับผู้บริหารระดับสูงและผู้ก่อตั้งบริษัท Doolebrate สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้นำเสนอโปรแกรมซอฟแวร์ให้ไทยพิจารณา เพื่อช่วยจัดระบบการทำงานในสำนักงาน โดยเฉพาะระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานเอกสารต่างๆ เพื่อลดเวลาการทำงานและบริหารข้อมูล ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะรองประธานฝ่ายการขายและการตลาดของบริษัท เอ-เบสท์ จำกัด (ตลาดไทย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับแผนและแนวทางการขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอินเดีย รวมทั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภาพรวมประเทศคู่ค้า และแนวทางการแข่งขันในตลาดดังกล่าว อีกทั้ง มีแผนจะจับคู่ธุรกิจกับบริษัททาทา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อขยายธุรกิจไปสู่อินเดีย

 • หารือกับหัวหน้าส่วนต่างประเทศภูมิภาคเอเชียใต้ของบริษัททาทา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอินเดีย ในการเตรียมการต้อนรับการเยือนของนายกรัฐมนตรีของไทย รวมทั้ง หารือโอกาสและแนวทางการร่วมลงทุนในไทย

 • หารือเชิงลึกกับอุปทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพทางการค้าและการลงทุนของไทยและคาซัคสถาน

 • หารือกับหัวหน้าส่วนต่างประเทศภูมิภาคเอเชียใต้ของ บริษัททาทา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ตามลำดับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และโอกาสทางการลงทุนในไทย

 • หารือกับอุปทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับแผนงานและลู่ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับคาซัคสถาน

 • หารือกับอุปทูตโปรตุเกส เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการหารือกับที่ปรึกษาประธานธนาคาร Atlantico ของโปรตุเกส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554

 • หารือเชิงลึกกับเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการร่วมลงทุนในประเทศที่สามในภูมิภาคแอฟริกา

 • หารือกับเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูฏาน

 • หารือและให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการผู้จัดการบริษัท Solairedirect และผู้จัดการโครงการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของฝรั่งเศส โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขยายการลงทุนด้านพลังงานในไทย และสิทธิประโยชน์จะได้รบภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)