ประชุม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พรรคเพื่อธรรม ลำดับที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา